Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Queen of Cupcakes.

Mail: info@queenofcupcakes.nl

Website: queenofcupcakes.nl

KvK-nummer: 5814889

BTW-nr. NL135231905B01

 

1. Algemeen

1.1 Op alle leveringen en diensten van Queen of Cupcakes zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het plaatsen van een bestelling / boeken van een workshop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. Prijzen, inschrijving en betaling

2.1 Vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief BTW.

2.2 Vermelde prijzen van workshops zijn inclusief al het benodigde materiaal en gereedschap etc.

2.3 Workshops kunnen worden geboekt voor minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

2.4 Indien de locatie van de workshop meer dan 10 kilometer enkele reis van Heinenoord is, zal een bedrag van € 0,19 per kilometer in rekening gebracht worden.

2.3 Inschrijven voor een workshop kan per email via info@queenofcupcakes.nl. Daarbij vermeldt u:
–          Het aantal deelnemende kinderen
–          Uw adres / lokatie waar het feestje plaatsvindt
–          Gewenste datum en tijd
–          Uw adresgegevens (tbv facturering)

Indien uw email ontvangen is, zal Queen of Cupcakes contact met u opnemen om definitieve afspraken te maken. Zodra de afspraken zijn gemaakt ontvangt u een bevestigingsmail.

2.4 U ontvangt nadat de afspraken zijn gemaakt van Queen of Cupcakes per mail een factuur, welke 8 dagen na factuurdatum voldaan dient te zijn. Pas na ontvangst van uw betaling is de boeking van de workshop definitief. Het verschuldigde bedrag kan gestort worden op ING-rekening 6860.65.499 ten name van I.M. Versluis te Heinenoord. Bij betaling het factuurnummer vermelden.

2.5 U ontvangt een bevestigingsmail van Queen of Cupcakes, indien uw betaling ontvangen is.

2.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het aandragen van een een locatie, waar de workshop plaatsvindt. Op deze locatie dient een tafel met voldoende stoelen aanwezig te zijn. Alle deelnemers dienen tegelijkertijd aan de tafel aan het werk te kunnen.

2.7 Indien één of meerdere deelnemers aan de workshop in de basisschool-leeftijd zijn, dient er minimaal één ouder aanwezig te zijn in verband met supervisie.

 

3. Annulering, wijziging

3.1Annulering is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum. U ontvangt in dat geval het volledig betaalde bedrag retour. Bij annulering binnen twee weken voor de afgesproken datum zal geen restitutie plaatsvinden.

3.2 Annulering dient te geschieden via een email naar info@queenofcupcakes.nl. Als opzegdatum houdt Queen of Cupcakes de datum van ontvangst van de mail aan. U ontvangt binnen 48 uur een reactie van Queen of Cupcakes, heeft u binnen 48 uur geen reactie gekregen, dan is uw email niet ontvangen. De annulering is pas definitief, wanneer u van Queen of Cupcakes een bevestiging daarvan heeft ontvangen.

3.3 De workshop kan worden geboekt voor minimaal 5 en maximaal 8 personen. Tot twee weken voor de afgesproken datum kunt u het aantal deelnemers aanpassen, rekening houdend met het minimum en maximum aantal deelnemers. Binnen twee weken voor de afgesproken datum kunnen geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Wijziging van aantal deelnemers dient te geschieden conform de onder 3.2 genoemde voorwaarden.

3.4 Indien tijdens de workshop blijkt dat er meer deelnemers zijn dan afgesproken, zal de workshop slechts worden gegeven aan het aantal deelnemers, waarvoor de verschuldigde bedragen zijn voldaan.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Queen of Cupcakes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de bij de workshop verbruikte of gebruikte producten.

4.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Queen of Cupcakes kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Queen of Cupcakes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

4.3 Queen of Cupcakes is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet, zal de prijs door Queen of Cupcakes zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 

5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Queen of Cupcakes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de workshop op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit via email mede te delen en zonder dat Queen of Cupcakes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

6. Vragen/klachten

6.1 Queen of Cupcakes streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten van Queen of Cupcakes, brengt u ons daarvan dan via info@queenofcucpakes.nl op de hoogte.

 

7. Copyright

7.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Queen of Cupcakes.

Geef een antwoord